PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

Spoločnosť PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., je obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné a vedľajšie služby na Slovensku a v Českej republike. Povolenie na poskytovanie investičných služieb získala rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10008-2/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.3.2012.

www.proxentafinance.sk