O tom, aké typy zmlúv podpisuje klient pri uzatváraní spolupráce s OCP, a čo všetko predtým musí absolvovať hovorí Lenka Hegedüšová, pracovníčka backoffice obchodníka s cennými papiermi PROXENTA Finance, o.c.p., a.s.

Aké zmluvy podpisuje klient s firmou PROXENTA Finance?
Klient podpisuje zmluvu s obchodníkom s cennými papiermi (OCP) na to, aby mu mohol OCP poskytnúť investičné služby, ktoré sme bližšie vysvetlili v predchádzajúcom článku. Takže aj zmluva, ktorú klient podpisuje, bude obsahovať jednu alebo viaceré tieto služby.
Zmluvy sú často tzv. rámcové, čo znamená, že na ich základe OCP môže poskytnúť klientovi dané služby viackrát a pri každom nákupe cenného papiera nemusí klient podpisovať novú zmluvu.

Avšak uzatvorením samotnej zmluvy ešte nedochádza zo strany OCP k nákupu alebo predaju cenných papierov pre klienta, ale na to, aby mohol OCP klientovi nakúpiť alebo predať cenné papiere, musí dostať od klienta konkrétnu inštrukciu – pokyn na nákupalebo predaj cenných papierov. V názvoch zmlúv sa klient stretne so slovom komisionárska zmluva alebo mandátna zmluva.

Hlavný rozdiel medzi týmito zmluvami je ten, že v komisionárskej zmluve sa OCP zaviaže, že vo svojom mene a na účet klienta nakúpi alebo predá klientovi cenné papiere a v mandátnej zmluve sa OCP zaviaže, že nákup alebo predaj cenných papierov neuskutoční vo svojom mene, ale v mene klienta. V obidvoch prípadoch sa majiteľom cenných papierov stáva klient. Nákup cenných papierov na základe mandátnej zmluvy sa uskutočňuje najmä ak klient žiada o nákup cenného papiera akým je napr. zmenka, v ostatných prípadoch, napr. ak klient žiada o nákup akcií alebo dlhopisov, sa nákup uskutočňuje na základe komisionárskej zmluvy.

Čo nasleduje po tom, ako klient podpíše rámcovú komisionársku alebo mandátnu zmluvu?
Na základe zmluvy obchodník s cennými papiermi založí klientovi majetkový účet. Klient naň prevedie finančné prostriedky a zadaním pokynu na nákup alebo predaj cenných papierov začína klient investovať. Na svoj majetkový účet si mimo finančných prostriedkov môže previesť aj majetok v podobe cenných papierov, ktoré mal uložené niekde inde (napr. u iného obchodníka s cennými papiermi).

Čo všetko obnáša podpis zmluvy?
OCP alebo finančný agent pristupuje ku klientovi s najväčšou možnou odbornou starostlivosťou a preto predtým, ako bude klient viazaný akoukoľvek zmluvou s OCP získa od OCP alebo od finančného agenta informácie, ktoré klientovi pomôžu správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia. Tieto informácie označujeme ako predobchodné informácie a zahŕňajú hlavne informácie o:

  1. obchodníkovi s cennými papiermi a ním poskytovaných službách,
  2. finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta,
  3. mieste výkonu služby,
  4. nákladoch a súvisiacich poplatkoch.

Po oboznámení sa klienta s predobchodnými informáciami zistí OCP od klienta jeho znalosti a skúsenosti s investovaním, jeho finančnú situáciu a investičné ciele, a to formou otázok, na ktoré klient odpovie v investičnom dotazníku. Na základe vyhodnotenia investičného dotazníka dokáže OCP alebo finančný agent odporučiť klientovi investičné služby a cenné papiere, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností, na jeho finančné pomery a investičné ciele.

Čo nasleduje po vyhodnotení dotazníka? Po rozhovore a vyplnení investičného dotazníka dostane klient informáciu o tom, do akej kategórie bol zaradený, aký je jeho rizikový profil a čo to pre neho znamená. Potom nasleduje uzatvorenie samotnej zmluvy. Dokumentácia štandardne obsahuje zmluvy, cenník služieb, platobné inštrukcie na prevod finančných prostriedkov a tlačivo písomného pokynu pre prípad, že by chcel klient zadať pokyn na nákup cenných papierov písomne.

Kto s klientom podpisuje zmluvnú dokumentáciu? Spravidla jeho osobný finančný agent, ktorým je buď zamestnanec alebo podriadený finančný agent (PFA) licencovaného samostatného finančného agenta (SFA). V rámci finančnej skupiny PROXENTA je samostatným finančným agentom (SFA) spoločnosť PROXENTA,SE. OCP však spolupracuje aj so SFA mimo našej skupiny, a to na Slovensku a v Česku.